Všeobecné podmienky pre inštaláciu strojov

  1. Objednávateľ musí zaistiť teplotu v mieste inštalácie minimálne 13°C a výlučne suché prostredie.
  2. Objednávateľ má povinnosť servisnému technikovi zabezpečiť šatňu na prezlečenie pracovného oblečenia, prístup k sociálnemu zariadeniu (toaleta, možnosť umyť si ruky).
  3. Priebeh inštalácie sa riadi pokynmi servisného technika.
  4. Servisný technik má právo kvôli zaisteniu bezpečnosti v prípade potreby uzamknúť hlavný prívod elektrickej energie a stlačeného vzduchu do strojov.
  5. Objednávateľ je povinný v prípade potreby na pokyn servisného technika poskytnúť súčinnosť pri servise, napr. VZV s obsluhou, zdviháky, paletový vozík, atď. a umožniť pripojenie elektrického náradia.
  6. V miestach, kde budú stroje a výrobné zariadenia kotvené do podlahy, stropu, nosníkov a stien, nesmú byť žiadne prívodné káble, trubky, elektroinštalácia ani ďalšie rozvody. Pri kotvení by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Toto zabezpečenie je povinnosťou objednávateľa a pri jeho porušení a uvedení nepravdivých skutočností servisným pracovníkom, nenesie dodávateľ zodpovednosť za škody spôsobené pri inštalácii strojov.
  7. Pred nástupom technika na inštaláciu stroja musia byť splnené podmienky – revidovaný elektrický prívod, dopojené odsávanie, stlačený vzduch, uzemnenie – podľa nami dodaného dokumentu „Príprava na montáž stroja“
  8. V prípade, že dodávateľ na základe objednávky objednávateľa nastúpi k inštalácii v dohodnutom termíne a v mieste inštalácie zistí, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky umožňujúce vykonanie servisného zákroku, je dodávateľ oprávnený kupujúcemu vyfakturovať vzniknuté náklady podľa platného cenníka spojené s márnym výjazdom technika.