Všeobecné podmienky servisu

 1. Servis strojov a výrobných zariadení prevádza technik výhradne po zadaní objednávky.
 2. Objednávateľ musí zaistiť teplotu v mieste servisu minimálne 13°C. Servis strojov bude prevedený výlučne v suchom prostredí.
 3. Priebeh servisu sa riadi pokynmi servisného technika. V priebehu prác nesmie objednávateľ zasahovať do opravy bez vyzvania servisným technikom.
 4. Servisný technik má právo kvôli zaisteniu bezpečnosti v prípade potreby uzamknúť hlavný prívod elektrickej energie a stlačeného vzduchu do strojov, na ktorých je prevádzaná oprava.
 5. Ak je ku servisu potrebné aj funkčné internetové pripojenie, je objednávateľ povinný takéto pripojenie zabezpečiť.
 6. V prípade ak je potrebné pri servise stroja vykonať vzdialenú diagnostiku výrobcom stroja, objednávateľ je povinný uhradiť vzniknuté náklady.
 7. Objednávateľ má povinnosť servisnému technikovi zabezpečiť šatňu na prezlečenie pracovného oblečenia.
 8. Objednávateľ je povinný umožniť servisnému technikovi v priebehu servisu prístup k sociálnemu zariadeniu (toaleta, možnosť si umyť ruky).
 9. Objednávateľ je povinný v prípade potreby na pokyn servisného technika poskytnúť súčinnosť pri servise, napr. VZV s obsluhou, zdviháky, paletový vozík, atď. a umožniť pripojenie elektrického náradia.
 10. Ak to vyžaduje situácia, objednávateľ má povinnosť na pokyn servisného technika poskytnúť personálnu podporu a to prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov obsluhy alebo údržby strojov počas inštalácie a opravy strojov.
 11. Objednávateľ je povinný na pokyn servisného technika dodať zodpovedajúce a ostré nástroje pre overenie vlastností stroja v priebehu servisu.
 12. Objednávateľ je povinný na pokyn servisného technika dodať dostatočné množstvo materiálu pre testovanie stroja.
 13. Ak je na výrobnom zariadení objednávateľa použitá tlačiareň štítkov alebo čítačka čiarových kódov a oprava sa týka aj týchto zariadení, objednávateľ má povinnosť na pokyn servisného technika dodať správne etikety, alebo zaistiť zodpovedajúce čiarové kódy.
 14. Ak sú pri servise potrebné externé dáta (nárezové plány, CNC programy, a pod.), objednávateľ má povinnosť takéto dáta poskytnúť servisnému technikovi.
 15. Oprava strojov a výrobných zariadení môže byť ukončená iba servisným technikom a to spísaním servisného protokolu, ktorý má objednávateľ povinnosť podpísať. Ak má objednávateľ k servisnému zásahu výhrady, má možnosť ich vlastnou rukou vpísať do servisného protokolu.
 16. V prípade, že dodávateľ na základe objednávky objednávateľa nastúpi k inštalácii v dohodnutom termíne a v mieste inštalácie zistí, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky umožňujúce vykonanie servisného zákroku, je dodávateľ oprávnený kupujúcemu vyfakturovať vzniknuté náklady podľa platného cenníka spojené s márnym výjazdom technika.